Convocatòria d’Ajuts de material escolar curs 2021-2022

Dimecres, 28 de juliol de 2021 a les 00:00

Està oberta la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per material escolar i llibres als alumnes empadronats a Santa Maria de Martorelles i matriculats a centres públics d'educació infantil, primària i secundària, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. Per al curs escolar 2021/2022, el període de presentació de sol·licituds per als ajuts de material escolar i llibres serà del dia 2 d'agost al 30 de setembre de 2021.

Els impresos de sol·licitud es podran trobar a les Oficines d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat, juntament amb la documentació que acredita les circumstàncies que s'al·leguen mitjançant registre d'entrada a les oficines municipals. A la sol·licitud i amb relació a la persona beneficiària (dades del menor d'edat), s'ha d'indicar el nom i cognoms, el document nacional d'identitat en cas que n'hi hagi, la data de naixement, el curs escolar i el nom del centre escolar. Així mateix, amb relació al sol·licitant (dades de l'interessat, pare/mare/tutor legal) s'ha d'indicar el nom i els cognoms, el DNI/NIE o passaport, l'adreça de residència, el municipi i el telèfon.

La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Requisits

1. Que la persona beneficiaria estigui empadronada al municipi de Santa Maria de Martorelles.

2. Que la persona beneficiaria estigui matriculada en un centre públic d’educació infantil. Primària o secundària.

3. Presentar la sol·licitud i la documentació requerida a les bases en el termini i la forma establertes en la convocatòria.

4. Que la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant tingui una renda neta mensual disponible igual o inferior a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) mensual de l’exercici en curs, per al primer membre de la unitat familiar. Per a cada membre de més a la unitat es sumarà el valor resultant del producte de l’IRSC mensual per un factor d’ajust del 0,3 (veure annexes).

Per calcular la Renda neta Disponible per unitat familiar de convivència es descomptarà del total dels ingressos nets les despeses d'accés a l'habitatge dels darrers 6 mesos o 12 mesos, segons decisió tècnica. Per aquest concepte s'estableix un màxim de despesa mensual deduïble equivalent a 600€ mensuals.

L'any 2020 els ingressos nets de la unitat de convivència, mensuals, màxims per a tenir dret a ajuda seran els següents:

Composició unitat convivència Renda neta mensual disponible màxima segons IRSC any en curs 
Un membre 569,12 EUR
Dos membres 739,86 EUR
Tres membres 910,60 EUR
Quatre membres 1.081,34 EUR
Cinc membres 1.252,08 EUR
Sis membres 1.422,82 EUR

Els ingressos nets de la unitat de convivència s'obtenen de la suma dels ingressos, de tots els seus membres de la unitat familiar de convivència obtinguts en els darrers 6 mesos i es divideixen entre 6 o bé dels darrers 12 mesos dividit entre 12, segons decisió tècnica.

5. Destinar la prestació a la finalitat que la motiva.

 

Darrera actualització: 28.07.2021 | 11:35