Ple Ordinari deL 27 de juliol de 2023

Caràcter: Ordinari
Data: 27/7/2023
Hora: 20,00h

Lloc: Sala de Plens

Aquest Ple ordinari tindrà lloc el dijous dia 27 de juliol del 2023 a les 20:00h.

Podreu seguir-lo també en directe, de nou i amb uns segons d’endarreriment, al canal YouTube de l’Ajuntament amb el següent enllaç youtube.com

L'ordre del dia de la sessió constarà dels següents punts:

I.-    APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATES: 11/05/2023 (Exp.342/2023),17/06/2023 (Exp. 444/2023), 28/06/2023 (Exp. 460/2023) I 05/07/2023 (Exp. 471/2023).

II.-   DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DEL NÚM. 140 AL NUM. 233 (Exp. 513/2023).

III.-  PROPOSTA FESTES LOCALS ANY 2024 (Ex. 481/2023)

IV.-  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’ANELLAT DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE SANTA MARIA DE MARTORELLES DEL CAMÍ DE CAN GIRONA AMB EL CAMÍ DEL CEMENTIRI (Exp. 10016/2022).

V.-   APROVACIÓ 2A CERTIFICACIÓ D’OBRES DE LES OBRES COMPRESES AL PROJECTE D’ANELLAT DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE SANTA MARIA DE MARTORELLES DEL CAMÍ DE CAN GIRONA AMB EL CAMÍ DEL CEMENTIRI (Exp. 10016/2022).

VI.-  MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CANVIS DE FINANÇAMENT I ROMANENT DE TRESORERIA (Exp. 520/2023).

VII.- APROVACIÓ RETRIBUCIONS AGBAR A 1 DE GENER DE 2023, CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A STA MARIA DE MARTORELLES (Exp. 226/2022).

VIII.- CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE L’AJUNTAMENT DE STA MA DE MARTORELLES I EL CONSORCI BESÓS-TORDERA PER A LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT I NETEJA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM (Exp. 454/2023).

IX.-  CONVENI DE DESPLEGAMENT DE L’ATRIBUCIÓ DE L’EXERCICI DE LA COMPTÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE STA  MARIA DE MARTORELLES DE GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS I DELS RESIDUS COMERCIALS AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL (Exp. 489/2023).

X.-   CONVENI PER A L’ELABORACIÓ, LA CONCERTACIÓ, L’EXECUCIÓ I EL FINANÇAMENT DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE TURISME 2022-2025 AMB DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL I EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL (Exp. 501/2023).

XI.-PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI PER A L’ELABORACIÓ, LA CONCERTACIÓ, L’EXECUCIÓ I EL FINANÇAMENT DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE TURISME, PER A L’ANY 2023, ENTRE L’AJUNTAMENT DE STA MA DE MARTORELLES I EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL (504/2023).

XII.-ADDENDA 2023 VI CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ PER LA COORDINACIÓ, LA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MARTORELLES SOCIALS (Exp. 453/2023).

XIII.- ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’AJUDA A DOMICILI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MARTORELLES (Exp. 500/2023)

XIV.-  CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE STA MA DE MARTORELLES I EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, PER A LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN EL MARC DE LA REALITZACIÓ DE PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ PER A L’ANY 2023 (Exp. 505/2023).

XV.-   CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT I ELS FEMINISMES PER PERÍODE 2022-2025, AMB ELS AJUNTAMENT QUE FORMEN PART DE L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS RESTA DEL VALLÈS ORIENTAL, AMB EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL (Exp. 270/2023).

XVI.-   APROVACIÓ CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS (Exp. 458/2023).

XVII.-  MOCIÓ PER LA MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC A SANTA MARIA DE MARTORELLES, PRESENTADA PEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE SANTA MARIA EN COMÚ (Exp. 518/2023).

XVIII.- PRECS I PREGUNTES.
Darrera actualització: 23.07.2023 | 19:47