Ple Ordinari de l'11 de maig de 2023

Caràcter: Ordinari
Data: 11/5/2023
Hora: 20,00h

Lloc: Sala de Plens

Aquest Ple ordinari tindrà lloc el dijous dia 11 de maig del 2023 a les 20:00h.

Podreu seguir-lo també en directe, de nou i amb uns segons d’endarreriment, al canal YouTube de l’Ajuntament amb el següent enllaç youtube.com

L'ordre del dia de la sessió constarà dels següents punts:

1.- APROVACIÓ ACTES PLE: 9/03/2023 (EXP. 180/2023) I 02-05-2023 (EXP. 325/2023).
2.- DONAR COMPTES DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DEL NUM. 69 A NUM. 139 (EXP. 340/2023)
3.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA NUM. 112 DE DATA 30-03-2023 DE SOL·LICITUD SUBVENCIÓ FINANÇAMENT OBRES IMPLANTACIÓ 1R CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (EXP. 10074/2022).
4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE CONTROL INTERN DE L’EXERCICI 2022 (EXP. 267/2023).
5.- APROVACIÓ 1A CERTIFICACIÓ D’OBRES DEL PROJECTE ANELLAT DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE SANTA MARIA DE MARTORELLES ENTRE EL CAMÍ DE CAN GIRONA I EL CEMENTIRI 8 (EXP. 10016/2022).
6.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ I LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL AMB EL CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL (EXP. 269/2023).
7.- APROVACIÓ PRÓRROGA DEL CONVENI PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL (EXP. 271/2023).
8.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I LA COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENT, EN QUE S’ESTABLEIXEN LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN EL SISTEMA CENTRAL D’ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (EXP. 312/2023).
9.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MARTORELLES I GRANOLLERS ESCENA, SLU PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE CANTANIA 2023 (EXP. 341/2023)
10.- PRECS I PREGUNTES
Darrera actualització: 06.05.2023 | 11:38