Jutge de Pau substitut

Dilluns, 14 de novembre de 2022 a les 19:00

Vacant a Santa Maria de Martorelles

Us informem que s'ha obert un procés selectiu per a cobrir la plaça de jutge de pau substitut de Santa Martorelles. El termini per presentarse acaba el 29 de novembre.

Els requisits exigits per a participar en el procediment d’elecció són els següents:

   - Ser espanyol

   - Major d’edat

   - No estar incurs en cap de les causes d'incapacitat que estableix l'article 303 de la Llei orgànica del poder judicial.

Els participants hauran de presentar les seves sol·licitud al registre general de l’Ajuntament juntament amb la següent documentació:

   1. Fotocòpia autenticada del DNI

   2. Currículum VITAE, on consti expressament l’activitat desenvolupada en l’actualitat.

   3. Declaració jurada de no estar incurs en cap de les causes d’incapacitat que estableix l'article 303 de la Llei orgànica del poder judicial.

Darrera actualització: 14.11.2022 | 19:45