TINENÇA D´ANIMALS

NORMES DE CARÀCTER GENERAL

S'entendrà per animals de companyia totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus) i totes les subespècies i varietat de gossos (canis familiaris).

Els propietaris d'animals de convivència estan obligats a proporcionar-los l'alimentació i les cures adients, tant tractaments preventius de malalties com de guariments, a aplicar les mesures sanitàries que l'autoritat municipal disposi, i també a facilitar-los un allotjament d'acord amb les exigències pròpies de la seva espècie.

Els hauran de tenir inscrits en el cens de gossos municipal.

Les pesones que utilitzin gossos per a la vigilàngia hauran d'avertir de la seva presència mitjançant rètol.

D'acord amb la legislació vigent queda expressament prohibit:

-Causar danys o cometre actes de maltractament als animals domèstics o salvatges en règim de convivència o capacitat.
-Realitzar actes públics o privats de baralles d'animals o paròdies en els quals se'ls mati, fereixi o hostiliti.
-En tot el terme municipal la caça, excepte llocs autoritzats, la captura i l'enverinament d'animals llevat el realitzat pels serveis sanitaris autoritzats en la seva funció de protegir la salut pública i en aquells casos expressament autoritzats.
-Vendre animals a menors de 14 anys i a persones incapacitades jurídicament sense l'autorització  dels qui en tenen la pàtria potestat o la tutela.
-El comerç d'animals fora dels establiments autoritzats. Aquesta prohibició és extensiva  als mercats ambulants en què només es permet el comerç de petits animals de producció i consum.

El posseïdor d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat que pugui derivar a tercers, és responsable dels danys, perjudicis i les molèsties que ocasionin a les persones, als objectes, a les vies i als espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el que estableix l'article 1905 del Codi Civil.

Es prohibeix l'abandonament d'animals.

NORMES SANITÀRIES

Els propietaris han de vetllat pel bon estat de salut dels seus animals proporcionant-los tot el convenient d'acord amb legislació vigent i dotant-los d'una targeta sanitària.

Els propietaris d'animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a altres animals estan obligats a facilitar les dades de l'animal agressor.

Si cal sacrificar un animal, s'ha de fer sota el control i la responsabilitat d'un veterinari, utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment.

IDENTIFICACIÓ I INSCRIPCIÓ

Els propietaris o posseïdors d'animals de companyia estan obligats a identificar els seus animals amb un dels sistemes establerts en l'article 3 del Decret 328/1988, de 24 de desembre, dins dels tres primers mesos següents al naixement de l'animal.

Estan obligats a inscriure llurs animals en el registre censal del municipi de residència habitual de l'animal facilitant com a mínim, les dades del propietari i/o posseïdor i les de l'animal. Aquesta inscripció  es realiltzarà en un termini de tres mesos a comptar a partir de la data de naixement, d'adquisició, o de canvi de residència de l'animal.

L'Ajuntament facilitarà, mitjançant el registre censal caní una xapa que l'animal haurà de dur permanentment on hi figurarà el número de xapa censal i l'any de l'alta.

Els propietaris o posseïdors d'animals domèstics de companyia hauran de notificar a l'Ajuntament, en el termini de deu dies, la defunció o desaparició dels seus animals.

PRESÈNCIA D'ANIMALS DE COMPANYIA A LA VIA PÚBLICA

A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja, o cadena i collor, amb la seva identificació censal.

Han de circular amb morrió tots els gossos la perillositat dels quals sigui raonablement previsible, ateses la seva naturalesa i característiques i tots aquells que estiguin considerats gossos potencialment perillosos.

Es prohibeix rentar els animals a la via pública, fonts i estanys i a les lleres de les rieres.

Els posseïdors dels animals estan obligats a recollir i retirar els excrements de l'animal de forma immediata i convenient, netejant, si fos necessari, la part de la via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat. Les dejeccions fecals s'han de dipositar higiènicament i de forma correcte (amb bosses o altres embolcalls impermeables) als contenidors de les escombraries. Queda prohibit dipositar-les a les papereres públiques o al clavegueram.

INFRACCIONS

(Veure gossos potencialment perillosos)


 

 
  • Segueix-nos a
  • Amb la col·laboració de: