GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS

S'entendrà per gossos potencialment perillosos, els que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents:

a) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:
-Pit Bull Terrier.
-Staffordshire Bull Terrier
-American Staffodshire Terrier
-Rottweiler
-Dogo Argentí
-Fila Brasileiro
-Tosa Inu
-Akita Inu

Les persones  que vulguin tenir un gos potencialment perillós, hauran de ser obligatòriament majors d'edat i hauran de sol·licitar una llicència a l'Ajuntament.

Per a l'obtenció i/o renovació de la llicència administrativa per a la tinença d'animals potencialment perillosos es requeriran els següents requisits:

a) Ser major d'edat.
b) Els titulars hauran d'inscriure els gossos al registre censal del municipi
c) Els gossos hauran de dur el xip identificatiu
d) S'haurà de presentar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import no inferior a cent vint mil euros (120.000,00€).
e) S'haurà de presentar una descripció del lloc on habitarà l'animal.
f) Certificació de capacitat física i aptitud psicològica, d'acord amb el que disposa l'article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març.
g) Certificat de penals (ho demana l'Ajuntament)

La llicència tindrà un període  de validesa de cinc anys podent ser renovada per periodes successius de la mateixa duració. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en què el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits.

MESURES DE SEGURETAT

1) La presència d'animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona que els condueixi-controli, porti amb ell la llicència administrativa a què es refereix l'article 3 del Reial Decret 278/2002, de 22 de març, així com el certificat acreditatiu de la inscripció de l'animal al Registre municipal d'animals potencialment perillosos.

2) A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos potencialment perillosos han d'anar obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas es permet portar més d'un d'aquests gossos per persona.

3) Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents a fi d'evitar  que els animals en surtin i cometin danys a tercers:

a) Les parets i les tanques han d'ésser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal.

b) Les portes de les instal·lacions han d'ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s'han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

c) El recinte ha d'estar convenientment senyalat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus.

d) La sostracció, pèrdua de l'animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable del Registre municipal d'animals potencialment perillosos en un termini de 48 hores.

RÈGIM SANCIONADOR

Infraccions de caràcter lleu:

-No comunicar a l'Ajuntament la mort, la desaparició o la transferència de l'animal.
-No col·locar el rètol assenyalant la presència de gos vigilant.

Infraccions de caràcter greu:

-Tinença d'animals salvatges sense autorització.
-No disposar de la targeta sanitària.
-No presentar la documentació sanitària ni els certificats veterinaris de l'animal agressor quan siguin requerits.
-Mantenir els animals en condicions higièniques inadequades i/o amb manca d'alimentació.
-Quan un animal domèstic provoqui de manera demostrada, una situació de perill, de risc o de molèsties per als veïns, per a altres persones o per a altres animals.
-La possessió d'un gos no identificat per alguns dels sistemes establerts per reglament.
-No tenir els gossos de vigilància en les adequades condicions de seguretat.
-Permetre l'entrada d'animals als ens locals on és prohibit expressament, queden exclosos els gossos pigall.
-Rentar animals a la via pública, fonts, estanys i lleres de rieres.
-Practicar el comerç d'animals fora d'establiments autoritzats.
-La circulació de gossos pel carrer sense corretja o cadena o collar.
-La presència d'animals a les zones d'ús públic on l'Ajuntament hagi col·locat el pertinent senyal de prohibició.
-La circulació de gossos sense la xapa censal municipal.
-La venta d'animals a menors de 14 anys o a persones incapacitades jurídicament sense autorització dels tutors o de les persones que tinguin atribuïda la pàtria i potestat.
-Negar-se a subministrar  dades o informació necessàries sol·licitada per l'autoritat competent o pels seus agents en el compliment de les seves funcions o documentació falsa, inexacte, incompleta o què, implícitament o explícitament, induexi a l'error.

Infraccions de caràcter molt greu

-No tenir el gos inscrit en el cens municipal o en el seu cas en el Registre municipal de gossos potencialment perillosos.
-Adquirir un gos potencialmentperillós persones menors d'edat o provades judicialment o governativament de tenir-ne.
-La no identificació de l'animal de companyia amb el sistema de tatuatge o transpoder.
-La no vacunació i/o la no aplicació de tractaments veterinaris obligatoris als animals domèstics de companyia.
-Maltractar els animals.
-Abandonar els animals.
-Dur sense morrió gossos la perillositat dels quals hagi estat constatada per  la seva naturalesa i característiques.
-Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o a l'esbarjo dels ciutadans, amb dejeccions fecals dels gossos, dipositar els excrements fora dels llocs destinats a aquest fi i deixar-los miccionar a les façanes d'edificis i/o en el mobiliari urbà.
-Sacrificar un animal sense control veterinari.

L'Ajuntament pot comissar els animals objecte de protecció mitjançant l'autoritat competent quan  hi hagi un risc per a la salut pública, per a la seguretat de les persones i/o pels propis animals i quan hi hagi constatació d'infracció d'aquestes disposicions. 

 

 
  • Segueix-nos a
  • Amb la col·laboració de: